பூமிக்கான பிராத்தனை

Author:
Translated by:
Publisher:

100.00

சூழலைக் காக்க தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் போப் பிரான்சிஸ் எழுதிய மடலின் சுருக்கப்பட்ட வடிவம் “பூமிக்கான பிரார்த்தனை” என்ற நூல்.