பூமிக்கு நெருப்பு வைத்தவர்கள்

Author:
Publisher:

50.00

புவியை வெப்பமடையச் செய்பவர் யார்? அவர்களின் சித்தாந்தம் என்ன? ஏன் காலநிலை மாற்றம் உலகமுழுதும் பேசுபொருளாக இருந்தாலும் நம்மால் சரி செய்ய முடியாததாக இருக்கிறது? இந்த கேள்விகளுக்கு விடையாக அமைகிறது இப்புத்தகம்.