இந்தியப் பாம்புகள்

Author:
Translated by:
Publisher:

75.00

இந்தியாவில் காணப்படும் நஞ்சற்ற 20 வகையான பாம்பினங்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்திய மலைப் பாம்பு, சாதாரண உழவன் பாம்பு, இருதலை மணியன், பச்சைத் தண்ணீர் பாம்பு, சாரைப் பாம்பு, கொம்பேறி மூர்க்கன், கண்கொத்திப் பாம்பு போன்றவை அவற்றுள் சிலவாகும்.