இன்னம் மீதமிருக்கிறது நம்பிக்கை

Author:
Publisher:

40.00

சூழலியல் குறித்துத் தமிழில் வெளியான முதல் கவிதை நூல் ‘இன்னும் மீதமிருக்கிறது நம்பிக்கை’ என்று சொல்லலாம். மிக எளிய முறையில் படிப்பவர்களின் மனதை மாற்றிவிடும் நூல்.