இயற்கையின் விலை என்ன ?

Author:
Publisher:

25.00

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை எப்படித் தாயின் இதயத்துடிப்பை எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க விரும்புகிறதோ, அதுபோல் நாங்கள் இந்த பூமியை எப்போதுமே விரும்புகிறோம்.