குட்டி இளவரசன்

Author:
Translated by: ,
Publisher:

140.00

உலக நடப்புகளின் போக்கு பற்றி ஆழமான கேள்விகளை குட்டிஇளவரன் வழியாகவும்,அவன் சந்திக்கும் கதாபாத்திரங்கள் மூலமாகவும் எழும்.