ஞெகிழி

Author:
Publisher: ,

40.00

ஞெகிழி ஒரு செயற்கை வேதிப் பொருள். அதை எப்படித் தயாரிக்கிறார்கள், அதன் வேதித்தன்மை எப்படிப் பயன்பாட்டுக்கு உகந்தது அல்ல, அதனால் புவிக்கும் உயிரினங்களுக்கும் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் என்ன என்பதை எளிய தமிழில் எடுத்துரைக்கும் புத்தகம்.