ஒரு சின்ன விதை

Author:
Publisher:

20.00

குழந்தைகள் சொல்லும் ஒவ்வொரு கதையையும் ஒரு தனி வண்ணப்புத்தகமாக மாற்றும் முயற்சியில் உருவான முதல் புத்தகம்.

நிறைய மரங்களுக்கு இடையில் இருக்கும் ஒரு சிறிய விதை தான் மரமாக வளர்வதற்கான இடம் தேடி அலையும் கதை.