பாடும் இறகு

Author:
Translated by:
Publisher:

100.00

இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கதையிலும் நமக்குப் பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தையையும் நம்மால் பார்த்துவிட முடியும். பொய் சொல்லத் தெரியாத குழந்தை, கேள்விகளை நிறுத்தாத குழந்தை, புத்துணர்வான பதில்களைக் கண்டுபிடிக்கும் குழந்தை, இயற்கையோடு தன்போக்கில் உறவாடும் குழந்தை என பல கதைகளில் குழந்தைகள் தங்களை வெளிப்படுத்தியபடி உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.