இராஜேந்திர சோழன்

Author:
Publisher:

800.00

உலக வரலாற்றில் உன்னத இடம் பெற்ற மாமன்னர்கள் வரிசையில் ஒரு தனி இடம் பெற்றவர். கங்கையும் கடாரமும் வென்று சிங்காதனத்திரிந்த செம்பியர்கோன் மதுராந்தகன் முதலாம் இராஜேந்திர சோழராவார். அவரின் சிறப்புகள் பலவும் காட்ட விழைவதே இராஜேந்திர சோழன் நூலின் நோக்கமாகும்.