ரசம் + ரசவாதம் = வேதியியல்

Author:
Publisher:

50.00

வேதியியல் துறையின் அஸ்திவாரம், சாதாரண மனிதர்களின் மாபெரும் கண்டுபிடிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ரசம் + ரசவாதம் = வேதியல் இவற்றை விரிவாக விளக்குகிறது.