சூழலியல் அடிப்படைவாதம்

Author:
Publisher:

40.00

சூழலியல் அடிப்படைவாதம் இயற்கை வள அழிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் என்பது அடிப்படையில், நிலவுகிற முதலாளித்துவ அமைப்புக்கு எதிரான போராட்டமாகும்.