விலங்கு மருத்துவர்

Author:
Translated by:
Publisher:

140.00

காட்டில் நிறைய உயிரினங்களை சந்தித்து உரையாடும் மருத்துவர் இறுதியாக இயற்கையை இயற்கையிடமே விட்டுவிட்டு கடந்து செல்லும் இயல்பால் இது எல்லோருக்குமான ஒரு கதையாகிறது.