ஏற்றத் தாழ்வுகளின் கதை

Author:
Publisher:

50.00

சூழல் செயல்பாட்டின் முக்கிய பகுதியான, சூழல் நீதியைப் புரிந்துகொள்ள மனிதர்களுக்கிடையேயான ஏற்றத்தாழ்வுகளின் வரலாற்றைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அந்தப் புரிதலுக்கான அறிமுகத்தை இப்புத்தகம் வழங்குகிறது.