அவசரம்

175.00

சோம. வள்ளியப்பனின் இந்நூல் நம் எண்ணங்களையும் வாழ்வையும் சரியான திசையில் செலுத்துவதோடு வளமான ஒரு எதிர்காலத்துக்கான செயல்திட்டத்தையும் வகுத்து நம் கரங்களில் அளிக்கிறது.

சிந்தனை மாற்றத்துக்கும் சமூக மாற்றத்துக்கும் விதைகளைத் தூவும் முக்கியமான நூல்.