உணவு மொழி

180.00

உணவு மொழி! மரபையும் மானுடம் காக்கும் அறிவியலையும் ஆய்வுத் தரவுகளுடனும், அழகியல் உவமைகளுடனும் அரவனைத்துச் செல்லும் ”உணவின் மொழி” ஐ நாம் வாசிப்பது, நம்மை நிச்சயம் யோசிக்க வைக்கும், நலம் நோக்கி..