வீரம் விளைந்தது (இளையோர் பதிப்பு)

50.00

வீரம் விளைந்தது புத்தகம் எழுதப்பட்டவுடன் முதலில் படித்துப் பாராட்டியவர் புகழ்பெற்ற ரஷ்ய எழுத்தாளர் மக்சிம் கார்க்கி.