இலக்கம் 4, பிச்சுப்பிள்ளை தெருவிலிருந்து

Author:
Publisher:

250.00

நாடகச் செயல்பாடுகள் முதல் கலாச்சாரப் பிரச்சனைகள் வரை, கலையின் அரசியல் முதல் கலாச்சார நடவடிக்கை வரை – என்று இந்த உரையாடலில் பிரளயன் விவாதிக்கும் விசயங்களும் அதன் எல்லைகளும் விரிந்துகொண்டே போகின்றன.

வரலாற்றிலிருந்து நாம் எதையெல்லாம் கற்க வேண்டும், வீதி நாடகம் என்ற சொல்லை நாம் ஏன் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுகிறோம்.

பார்வையாளருக்கு சினிமா தரும் இடம் என்ன?