பரிணாமத்தின் ஊடாக வாழ்க்கையின் விளக்கம்

Author:
Translated by:
Publisher:

399.00

பரிணாமத்தின் ஊடாக வாழ்க்கையின் விளக்கம் பூமியில் உயிரினம் எவ்வாறு தோன்றியது என்பதையும், உயிரினங்களுக்கு இடையே இன்று நாம் காண்கின்ற பரவலான பன்முகத்தன்மையை நாம் எப்படி அடைந்தோம் என்பதையும் இந்நூல் விவரிக்கிறது.