சங்க இலக்கியத்தில் மக்கள் – விலங்கு பறவைப் பெயர்கள்

400.00

சங்க இலக்கியத்தில் மக்கள் – விலங்கு பறவைப் பெயர்கள் தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் மக்கள், விலங்கு, பறவை பெயர்களைப் பற்றிய நுால்.

வேர்ச்சொற்கள் கொண்டு ஆராயப்பட்டுள்ளது.