விளக்கைச் சுற்றும் விட்டில் பூச்சிகள்

Author:
Publisher:

75.00

இலாப வேட்கைகொண்ட சந்தைப் பொருளாதாரம் எப்படி நம்மை நுகரும் எந்திரங்களாக வடிவமைத்திருக்கிறது என்றும், நம் சமூகத்தையும் வாழ்வையும் எப்படி பெருநுகர்வு சிதைத்திருக்கிறது என்பதையும், நுகர்வு வேட்கையின் பின்னிருக்கும் அறிவியல் குறித்தும் இப்புத்தகம் பேசுகிறது.