சூழலும் பெண்களும்

160.00

நாராயணி சுப்ரமணியனின் ‘சூழலும் பெண்களும்’ பல்வேறு கோணங்களில் பெண்களுக்கும் சுற்றுச் சூழலுக்குமான உறவை உற்றுப் பார்த்து இதுவரை நம் கவனத்தை ஈர்த்திராத செய்திகளையும் உணர்வுகளையும் தொகுத்துத் தருகிறது.