ஆந்தைகள் ஓர் அறிமுகம்

70.00

கூகை ஆந்தை தமிழகம் எங்கும் பரவலாக காணப்படக்கூடியது.

ஆனால் பத்திரிகையில் அதிசய பறவை என்று குறிப்பிடுவது கூகை ஆந்தையைத்தான்.

உருண்டைவடிவில் உள்ள கழிவுகளை வைத்து கூகை ஆந்தையின் இருப்பிடம் அறியலாம்.