அழியும் பேருயிர் யானைகள்

190.00

‘அழியும் பேருயிர் யானைகள்’ இயற்கையையும் காட்டுயுரியையும் காப்பாற்ற முடியவில்லையே என்ற ஆதங்கத்தின் வெளிப்பாடு இது.