பாறை ஓவியங்களைத் தேடிப் பயணம் – தொகுதி 1

375.00

தொல்மாந்தர்கள் தங்களின் இருப்பைப் பதிவு செய்த கை ஓவியங்கள், போர்க்காட்சிகள், கொண்டாட்டங்கள், அன்றாடச் செயல்பாடுகள், வானியல் குறியீடுகள் போன்ற பல சுவையான காட்சிகளை உள்ளடக்கிய இவ்வோவியங்கள் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு விட்டுச் சென்ற முதன்மைப் பதிவாகும். அவற்றின் ஒரு பகுதியை பாறை ஓவியங்களைத் தேடிப் பயணங்களின் வாயிலாகவே வழங்கியுள்ளோம்.

https://crownest.in/product-category/%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%81/