யானைகள் வருகை 3

270.00

இரக்கமற்ற மனிதர்களால் யானைகள் அனுபவிக்கும் இன்னல்களை பற்றி உணர்த்தும் நுால்.

கோவில் அரசால் நடத்தப்பட்ட யானைகள் முகாமில் ஏற்பட்ட பிரச்னைகள் பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளது.